บริษัทฯและบริษัทย่อยจะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมเป็นสำคัญ

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯและบริษัทย่อยอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราที่น้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้น หรือ
งดจ่ายเงินปันผล โดยขึ้นอยู่กับภาวะทางเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่องของบริษัทและบริษัทย่อย และความจำเป็นในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อย

วันที่
คณะกรรมการมีมติ
วันที่
ขึ้นเครื่องหมาย
วันที่
จ่ายเงินปันผล
ประเภท
เงินปันผล
เงินปันผล
(ต่อหุ้น)
หน่วย วันผลประกอบการ
13/08/62
26/08/62
11/09/62
เงินปันผล
1.30
บาท
01/01/62-30/06/62
26/02/62
07/05/62
23/05/62
เงินปันผล
1.30
บาท
01/01/61-31/12/61
09/08/61
22/08/61
07/09/61
เงินปันผล
1.20
บาท
01/01/61-30/06/61
26/02/61
07/05/61
23/05/61
เงินปันผล
1.20
บาท
01/01/60-31/12/60
10/08/60
22/08/60
08/09/60
เงินปันผล
1.10
บาท
01/01/60-30/06/60
24/02/60
04/05/60
23/05/60
เงินปันผล
1.10
บาท
01/01/59-31/12/59
11/08/59
23/08/59
08/09/59
เงินปันผล
1.00
บาท
01/01/59-30/06/59
25/02/59
28/04/59
19/05/59
เงินปันผล
1.00
บาท
01/01/58-31/12/58
11/08/58
24/08/58
08/09/58
เงินปันผล
0.90
บาท
01/01/58-30/06/58
24/02/58
30/04/58
21/05/58
เงินปันผล
1.00
บาท
01/01/57-31/12/57
08/08/57
20/08/57
04/09/57
เงินปันผล
0.80
บาท
01/01/57-30/06/57
24/02/57
06/05/57
21/05/57
เงินปันผล
1.60
บาท
01/01/56-31/12/56