ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

2559 2558 2557
งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
รายได้จากการขายและบริการ 15,115 14,478 14,492
รายได้รวม 15,498 14,923 14,957
กำไรขั้นต้น 10,163 9,534 9,507
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 2,603 2,319 2,545
กำไรสุทธิ 2,100 1,856 2,042
งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
สินทรัพย์ 15,642 15,122 14,879
หนี้สิน 2,265 2,124 2,198
ส่วนของผู้ถือหุ้น 13,377 12,998 12,681
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 915 910 907
กระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงาน 3,090 2,702 3,016
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 67.2 65.9 65.6
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) 13.5 12.4 13.7
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 15.9 14.5 16.2
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%) 13.7 12.4 13.7
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.2 0.2 0.2
อัตราส่วนสภาพคล่อง 5.4 5.2 4.7
ข้อมูลต่อหุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น) 1 1 1
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 2.3 2.0 2.3
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 2.1 1.9 1.8
อัตราการจ่ายปันผล (%) 91 93 80

หมายเหตุ: เงินปันผลต่อหุ้นสำหรับผลการดำเนินงานปี 2559 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 และให้นำเสนอขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 26 เมษายน 2560