ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อบริษัท : บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ)
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ธุรกิจร้านอาหาร
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 1200 บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ถนนบางนา-ตราด บางนา บางนา กรุงเทพมหานคร 10260
เลขทะเบียนบริษัท : 0107555000317
โฮมเพจบริษัท : www.mkrestaurant.com
โทรศัพท์ : 02-836-1000
โทรสาร : 02-836-1099

ทุนเรือนหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2559

ทุนจดทะเบียน : 925,850,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 925,850,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ทุนที่ออกจำหน่ายและชำระแล้ว : 914,849,400 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 914,849,400 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
นายทะเบียนหลักทรัพย์ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-009-9000
โทรสาร : 02-009-9991
ผู้ตรวจสอบบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ชั้น 33 อาคารเลครัชดา
193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 02-264-0777
โทรสาร : 02-264-0789