รายชื่อผู้ถือหุ้นหลัก

รายชื่อผู้ถือหุ้น
จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1. นางยุพิน ธีระโกเมน 199,234,002 21.78
2. นายสมชาย หาญจิตต์เกษม 164,332,012 17.96
3. นางยุพิน ธีระโกเมน ในฐานะผู้จัดการมรดกของ นายสมนึก หาญจิตต์เกษม 164,087,977 17.94
4. นายฤทธิ์ ธีระโกเมน 139,878,733 15.29
5. มูลนิธิ ป้าทองคำ เอ็มเค 31,265,983 3.42
6. N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 11 24,079,500 2.63
7. สำนักงานประกันสังคม 17,984,500 1.97
8. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 17,126,000 1.87
9. DBS BANK LTD 10,102,900 1.10
10. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 9,263,300 1.01

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2560