คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
บริษัทฯ มีผู้บริหาร รวม 4 ท่าน ตามรายชื่อและตำแหน่ง ดังนี้

1. นายฤทธิ์ ธีระโกเมน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อายุ: 65 ปี

ตำแหน่ง: ประธานกรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • Director Accreditation Program (DAP) 97/2555

สัดส่วน การถือหุ้น (%): 139,878,733 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 15.3 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร: เป็นสามีของ นางยุพิน ธีระโกเมน

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2555-ปัจจุบัน ประธานกรรมการและ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป
2532-2555 กรรมการ บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป
2529-2555 กรรมการผู้จัดการ บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป
2530-2542 ประธานกรรมการ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
2517-2530 กรรมการผู้จัดการ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น
บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2537-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เอ็มเค เวิลด์ไวด์
2542-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. โกลบอล แอสเซท ดีเวลลอปเม้นท์
2549-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เอ็ม เค อินเตอร์ฟู้ด
2549-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เอ็มเค เซอร์วิส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
2533-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. พรีซิชั่น แมนูแฟคเจอริ่ง
2534-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. โทเท็มส์
2555-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. หาญธีร์ ยูนิตี้ กรุ๊ป
2558-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ด ซัพพลาย
2559-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.ยูนิตี้ โกลบอล ดีเวลลอปเมนท์
2. นายสมชาย หาญจิตต์เกษม ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

อายุ: 56 ปี

ตำแหน่ง: กรรมการ, กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม, ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • ปริญญาโท (MS) Abilene Christian University

การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • Director Accreditation Program (DAP) 97/2555
 • Director Accreditation Program (DAP) 6/2546
 • Financial Statements for Directors (FSD) 9/2547

สัดส่วน การถือหุ้น (%): 164,332,012 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 18.0 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร: เป็นน้องชายของ นางยุพิน ธีระโกเมน

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2558-ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป
2532-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป
2555-2558 กรรมการผู้จัดการ บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป
2535-2555 รองกรรมการผู้จัดการ บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป
บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2537-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เอ็มเค เวิลด์ไวด์
2542-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. โกลบอล แอสเซท ดีเวลลอปเม้นท์
2549-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เอ็ม เค อินเตอร์ฟู้ด
2549-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เอ็มเค เซอร์วิสเทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
2547-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เจ้าบ้านดวิบุรีวิลล่า (เพชรบุรี)
2550-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เชลล์ฮัท เอ็นเทอร์เทนเม้นท์
2555-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. หาญธีร์ ยูนิตี้ กรุ๊ป
2558-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ด ซัพพลาย
2537-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เนชั่นแนลฟู้ดรีเทล
2539-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. คิปสัน อินเตอร์เทค
2548-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. สุพีเรีย ฟู้ด เซอร์วิส
2559-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เอ็ม เพอฟอร์แมนซ์
2559-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เอ็ม เอชคิว
3. นางยุพิน ธีระโกเมน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (ทรัพยากรมนุษย์ และวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์)
 

อายุ: 60 ปี

ตำแหน่ง: ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (ทรัพยากรบุคคลและวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์)

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์

สัดส่วน การถือหุ้น (%): 363,321,979 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 39.7 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว โดยเป็นการถือหุ้นในนามผู้จัดการมรดกของนายสมนึก หาญจิตต์เกษม ซึ่งเป็นน้องชายจำนวน 164,087,977 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 18.0

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร: เป็นภรรยาของนายฤทธิ์ ธีระโกเมน และเป็นพี่สาวของนายสมชาย หาญจิตต์เกษม

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2558-ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (ทรัพยากรบุคคลและวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์) บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป
2555 - 2558 กรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจภัตตาคารอาหารญี่ปุ่น บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป
2549 - 2555 รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายซัพพลายเชนและร้านอาหารญี่ปุ่น บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป
2529 - 2549 ผู้อำนวยการ บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป
บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2542-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.โกลบอล แอสเซท ดีเวลลอปเม้นท์
2537-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เนชั่นแนลฟู้ดรีเทล
2539-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.คิปสัน อินเตอร์เทค
2548-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.สุพีเรีย ฟู้ด เซอร์วิส
2555-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.หาญธีร์ ยูนิตี้ กรุ๊ป
2557-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เฮลท์ พลัส ครีเอชั่น
2558-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ด ซัพพลาย
2559-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.ยูนิตี้ โกลบอล ดีเวลลอปเมนท์
4. นายประวิทย์ ตันติวศินชัย ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (บัญชีและการเงิน)

อายุ: 61 ปี

ตำแหน่ง: กรรมการ, กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม, ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (บัญชีและการเงิน), เลขานุการบริษัทฯ

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาตรีบัญชี (การเงินและการธนาคาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรขั้นสูงการสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • Director Accreditation Program (DAP) 97/2555
 • Director Accreditation Program (DAP) 6/2546

สัดส่วน การถือหุ้น (%): 4,047,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.4 ของทุนที่ออกและช ำระแล้ว

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร: ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2558-ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (บัญชีและการเงิน) บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป
2555-ปัจจุบัน กรรมการ และเลขานุการ บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป
2542-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.ซีเอ็ดยูเคชั่น
2549-2558 รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป
2537-2549 ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป
บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2558-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เอ็ม เค อินเตอร์ฟู้ด