สารจากประธานกรรมการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ ผมมีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาพบปะและให้การต้อนรับที่อบอุ่นแก่ท่านผู้ถือหุ้นทั้งหลายที่มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ ติดต่อกันเป็นครั้งที่สี่นับตั้งแต่บริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2556 ผมเชื่อว่าท่านผู้ถือหุ้นคงได้รับรายงานประจำปี 2559 ของบริษัทฯ และได้อ่านรายงานดังกล่าวมาแล้ว

สำหรับการรายงานของผมในวันนี้ จะสรุปอย่างย่อๆ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2559 การเสนอการจ่ายเงินปันผลและการคาดการณ์ในอนาคตของปีที่กำลังจะมาถึงนี้

ในปี 2559 แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวได้ในอัตราร้อยละ 3.2 แต่บริษัทฯ ก็ยังคงต้องเผชิญกับความท้าทายที่ยากลำบากอย่างต่อเนื่องทั้งนี้เนื่องจากกำลังซื้อของผู้บริโภคที่ยังคงมีความอ่อนแอและเศรษฐกิจไทยที่มีการขยายตัวในระดับต่ำ ซึ่งถือเป็นระดับการขยายตัวที่เป็นปกติในปัจจุบัน ภายใต้สภาพการณ์เช่นนี้บริษัทฯ จึงได้ดำเนินมาตรการที่เน้นหนักไปในการเพิ่มประสิทธิภาพในด้านต่างๆ และการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่องนายฤทธิ์ ธีระโกเมน
ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในขณะเดียวกันก็ได้เพิ่มความสามารถในด้านการแข่งขันให้ดีขึ้นอีกโดยการดำเนินมาตรการต่างๆ คือ การพัฒนาเมนูอาหารใหม่ๆ และการจัดชุดอาหารที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า การดำเนินการตามแผนโฆษณาและส่งเสริมการขายที่มั่นใจว่าจะมีประสิทธิผล การใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ลูกค้า และการยึดหลักปฏิบัติที่เป็นเลิศเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจร้านอาหาร เพื่อเป็นสิ่งยืนยันถึงความเป็นเลิศในด้านการดำเนินธุรกิจร้านอาหาร ผมมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะเรียนให้ทราบว่าบริษัทฯ ได้รับรางวัล "The Most Powerful Brand of Thailand 2016" จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยติดต่อกันเป็นครั้งที่สาม นับเป็นความภูมิใจของพนักงานทุกคนเป็นอย่างยิ่งการดำเนินมาตรการและความคิดริเริ่มเหล่านี้นับว่ามีผลเป็นที่น่าพอใจสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2559 โดยรายได้รวมของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.9 เป็น 15,498 ล้านบาทกำไรสุทธิก็ได้เพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงกว่าคือ ร้อยละ 13.1 เป็น 2,100 ล้านบาทส่วนกำ ไรสุทธิต่อห้นุ สำหรับปี 2559 นี้ เท่ากับ 2.30 บาท เปรียบเทียบกับ 2.04 บาทในปี 2558 จากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2559 ตามที่กล่าวมาข้างต้นและความเชื่อมั่นในอนาคตของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้มีมติเห็นควรให้เสนอการจ่ายเงินปันผลทั้งปีในอัตราหุ้นละ 2.10 บาท (ปี 2558: 1.90 บาท) โดยที่บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท ดังนั้น หากที่ประชุมสามัญผู้ถือห้นุ ประจำปี 2560 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอมาในครั้งนี้ บริษัทฯ ก็จะดำเนินการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 นี้

" รายได้รวมของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.9 เป็น 15,498 ล้านบาท กำไรสุทธิก็ได้เพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงกว่าคือ ร้อยละ 13.1 เป็น 2,100 ล้านบาท ส่วนกำไรสุทธิต่อหุ้นสำหรับปี 2559 นี้ เท่ากับ 2.30 บาท เปรียบเทียบกับ 2.04 บาทในปี 2558 "


เมื่อก้าวเข้าสู่ปีระกา 2560 แม้ว่าสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคาดว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวร้อยละ 3.0 - 4.0 (ปี 2559: ร้อยละ 3.2, และปี 2558: ร้อยละ 2.9) ซึ่งมาจากแรงขับเคลื่อนที่สำคัญคือ การปรับตัวที่ค่อยๆ ดีขึ้นของภาคการส่งออกและการใช้จ่ายของภาคครัวเรือน การฟื้นตัวอย่างช้าๆ ของการลงทุนภาคเอกชน การลงทุนของภาครัฐที่ขยายตัวในเกณฑ์ดีอย่างต่อเนื่อง และแนวโน้มการขยายตัวของภาคการท่องเที่ยวที่ยังอยู่ในเกณฑ์ดีแต่บริษัทฯ ก็ยังคงตั้งอยู่ในความระมัดระวังและไม่ประมาทเกี่ยวกับอนาคตในปี 2560 เนื่องจากบริษัทฯ คาดว่าสถานการณ์ที่ยากลำบากตลอดปี 2559 ที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในไตรมาสที่สี่นั้น มีความเป็นไปได้ที่จะต่อเนื่องมาจนถึงครึ่งปีแรกของปี 2560 ภายใต้การคาดการณ์เช่นนี้บริษัทฯ คาดว่าธุรกิจของบริษัทฯ จะมีการขยายตัวอย่างช้าๆ ในระยะเริ่มต้นของปี 2560 และจะค่อยๆ ดีขึ้นในระยะเวลาต่อไป

ก่อนที่ผมจะจบการชี้แจงในวันนี้ ในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ ผมใคร่ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ได้ให้ความเชื่อถือบริษัทฯ เป็นอย่างมาก รวมทั้งได้ให้ความไว้วางใจต่อร้านอาหารและบริการของบริษัทฯด้วยดีตลอดมา นอกจากนี้ผมขอถือโอกาสนี้แสดงความขอบคุณต่อพนักงานของบริษัทฯ ทุกคนที่ได้ทุ่มเททั้งกำลังกายและกำลังใจอย่างเต็มความสามารถ รวมทั้งมีความมุ่งมั่นที่จะทำให้งานที่ได้รับมอบหมายประสบความสำเร็จภายใต้สถานการณ์ที่ยากลำบาก สุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านด้วยความจริงใจที่ให้การสนับสนุนด้วยดีแก่บริษัทฯ เสมอมา