การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เอกสาร ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์และขั้นตอนสำหรับผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ดาวน์โหลด
แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
แบบเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ดาวน์โหลด

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เอกสาร ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ดาวน์โหลด
ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ
• แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ดาวน์โหลด
• แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ดาวน์โหลด
• แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ดาวน์โหลด
ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
นิยามกรรมการอิสระ ดาวน์โหลด
หลักฐานที่ต้องใช้ในการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนน ดาวน์โหลด
ขั้นตอนการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม ดาวน์โหลด
   
หลักเกณฑ์และขั้นตอนสำหรับผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ดาวน์โหลด
แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
แบบเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ดาวน์โหลด

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เอกสาร ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ดาวน์โหลด
ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ
• แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ดาวน์โหลด
• แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ดาวน์โหลด
• แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ดาวน์โหลด
ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
นิยามกรรมการอิสระ ดาวน์โหลด
หลักฐานที่ต้องใช้ในการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนน ดาวน์โหลด
แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม ดาวน์โหลด
   
หลักเกณฑ์และขั้นตอนสำหรับผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ดาวน์โหลด
แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
แบบเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ดาวน์โหลด

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เอกสาร ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ดาวน์โหลด
ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ
• แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ดาวน์โหลด
• แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ดาวน์โหลด
• แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ดาวน์โหลด
ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
นิยามกรรมการอิสระ ดาวน์โหลด
หลักฐานที่ต้องใช้ในการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนน ดาวน์โหลด
แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม ดาวน์โหลด
   
หลักเกณฑ์และขั้นตอนสำหรับผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ดาวน์โหลด
แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
แบบเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ดาวน์โหลด

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

เอกสาร ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2558 ดาวน์โหลด
ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ดาวน์โหลด
ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ
• แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ดาวน์โหลด
• แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ดาวน์โหลด
• แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ดาวน์โหลด
ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
นิยามกรรมการอิสระ ดาวน์โหลด
หลักฐานที่ต้องใช้ในการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนน ดาวน์โหลด
แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม ดาวน์โหลด
   
หลักเกณฑ์และขั้นตอนสำหรับผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ดาวน์โหลด
แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
แบบเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ดาวน์โหลด

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

เอกสาร ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2557 ดาวน์โหลด
ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ดาวน์โหลด
ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ
• แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ดาวน์โหลด
• แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ดาวน์โหลด
• แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ดาวน์โหลด
ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
นิยามกรรมการอิสระ ดาวน์โหลด
หลักฐานที่ต้องใช้ในการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนน ดาวน์โหลด
แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม ดาวน์โหลด
   
หลักเกณฑ์และขั้นตอนสำหรับผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ดาวน์โหลด
แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
แบบเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ดาวน์โหลด

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

เอกสาร ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2556 ดาวน์โหลด
ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ดาวน์โหลด
ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ
• แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ดาวน์โหลด
• แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ดาวน์โหลด
• แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ดาวน์โหลด
ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
หลักฐานที่ต้องใช้ในการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนน ดาวน์โหลด
แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม ดาวน์โหลด